Avís Legal

Introducció:

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús d’aquest portal web, entenent per aquest totes les pàgines i els seus continguts propietat de Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U. a les quals s’accedeix a través del domini: www.multi-trans.eu.

La utilització del portal web atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal. L’usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre portal web ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

Dades identificatives:

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

El titular del present Lloc és:

Transporte multimodal logística y servicios, S.L.U. amb C.I.F. B66201864 i adreça fiscal i social al C/ Plom, 5-7 · 08038 Barcelona. Pol. Ind. Zona Franca. Registro Mercantil de Barcelona Tomo 44136  Folio 202  Hoja B447765 Inscripción 1.

Usuaris:

L’accés i / o ús d’aquest portal web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Ús del portal:

www.multi-trans.eu proporciona l’accés a diverses informacions en relació als seus serveis, productes, informació de la nostra entitat, bloc, apartats de contacte, enllaços a xarxes socials, (en endavant, “els continguts”) pertanyents a Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U. A més aquesta pàgina web proporciona l’accés informàtic dels nostres clients mitjançant l’apartat “Accés Clients” a tots els seus serveis i continguts relacionats amb la prestació dels nostres serveis.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal i les seves funcionalitats. Aquesta responsabilitat s’estén al registre, recollida de dades o emplenament de formularis que fos necessària per accedir a determinats serveis. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Propietat intel·lectual i industrial:

Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, articles del bloc, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U. tots els drets reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U..

 

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U. poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es derivin.

Exclusió de garanties i responsabilitat:

Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts , malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

El contingut, informació i / o consells expressats en aquest portal web i bloc s’han d’entendre com simplement orientatius, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris que faci ús d’ells, ja que són aquestes les que han de decidir segons el seu criteri l’oportunitat dels mateixos.

Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U. es reserva el dret de modificar el contingut del lloc sense previ avís i sense cap tipus de limitació. Així mateix l’empresa declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i / o continuïtat d’aquest Lloc i dels serveis que s’ofereixen en ell. Així mateix, tampoc podem garantir l’absència de virus ni d’altres elements en la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic.

Si Un. Creu que qualsevol contingut i / o informació d’aquest Lloc vulnera un dret legítim o la legalitat vigent li agrairíem que es posés en contacte amb Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U. perquè puguem prendre les mesures oportunes.

Modificacions:

Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U. reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal .

Dret d’exclusió:

Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U.se reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generalitats:

Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció:

La relació entre Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U. el distribuïdor i l’usuari final es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Política de privacitat i protecció de dades;

Informació addicional i detallada sobre l’ús de les seves dades de caràcter personal

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U.

C.I.F.: B66201864

Direcció fiscal i social: C/ Plom, 5-7 · 08038 Barcelona. Pol. Ind. Zona Franca.

Telèfon: +34 934 709 509

Correu electrònic: info@multi-trans.eu

Responsable de seguretat o DPD en el seu cas: Dpto.Administración

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem les dades personals que ens faciliti amb les següents finalitats:

Complir amb el deure d’informació i obtenció de consentiments requerits per la nova normativa europea de protecció de dades de caràcter personal.

La gestió de la relació amb el client, la generació de pressupostos o propostes comercials, i en cas de convertir-se en clients efectuar la relació contractual sobre la prestació de serveis de consultoria de diverses matèries de compliment normatiu i assessorament jurídic, la corresponent facturació i cobrament dels serveis. El subministrament de les dades amb aquesta finalitat és obligat, impedint en un altre cas el compliment del contracte.

L’enviament de comunicacions, articles d’opinió o notícies, circulars informatives redactades pels nostres departaments i relacionades amb la nostra activitat, llevat que vostè manifesti la seva voluntat en contra per qualsevol mitjà.

Quines dades tractem?

En el marc de la prestació dels serveis que oferim i condicionat a les finalitats consentides per vostè, la nostra entitat únicament es tractaran les dades estrictament necessàries per a la correcta gestió de la relació contractual i / o prestació dels serveis, i serà exclusivament els que vostè ens hagi facilitat.

 

Durant quant de temps tractarem les seves dades?

Les dades personals que ens proporcions seran conservats mentre es mantingui la relació contractual / mercantil vigent, o bé durant un termini de cinc anys a partir de l’última relació negocial seguint la normativa a efectes fiscals. No obstant això la nostra entitat seguirà conservant la seva informació per a l’enviament de possibles comunicacions comercials que considerem sigui del seu interès, mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Sempre podrà exercitar els drets que li reconeix la normativa vigent posant-se en contacte a través de la via que li sigui més còmoda, tal com vam explicar a continuació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de serveis necessari per a la realització de l’operació negocial o bé aquesta legitimació està atorgada pel seu consentiment exprés com a propi i principal interessat.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No es comunicaran les seves dades a cap tercer no relacionat amb la prestació del servei, llevat obligacions legals vigents. En tot cas que canviï aquesta possibilitat se li informarà degudament sol·licitant el seu consentiment per la cessió. L’informem que tampoc es realitzaran transferències internacionals.

Tanmateix, l’informem que, per a la correcta prestació dels serveis és possible que diferents prestadors de serveis contractats per la nostra entitat (encarregats del tractament) puguin tenir accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions.

Aquests serveis prestats per tercers són necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat i la prestació del servei, i en tot moment, el tractament de les dades que duguin a terme es regeix per un contracte que vincula a l’encarregat respecte a la nostra entitat. En cap cas utilitzaran la informació per a altres fins i la tractaran de conformitat amb les directrius estipulades per la nostra entitat, acords a la nostra política de privacitat i a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

La nostra entitat en el seu compromís amb la privacitat i protecció de dades de l’Usuari, triarà únicament prestadors de servei que ofereixin les garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i garanteixin la protecció dels drets de l’Usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneix o no. En aquest sentit, vostè té dret a sol·licitar:

Accés: L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li concerneix, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’estigui duent a terme.

Rectificació: L’interessat té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneix o que es completin aquells que fossin incomplets.

Supressió: L’interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas la supressió estarà subjecta als límits que estableix la norma reguladora.

Limitació del seu tractament: L’interessat té dret a sol·licitar la limitació pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les seves dades: És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.

 

Podrà exercir els drets esmentats, dirigint-se al responsable. Per a això, pot utilitzar les dades de contacte facilitades a l’inici del present document. Per obtenir informació addicional respecte a l’exercici dels seus drets, també pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix li informem que, si ho creu oportú, té el dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament, basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que entengués que no s’han atès adequadament els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. C / Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. www.agpd.es.

Les nostres mesures de seguretat

Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U. ha adoptat les mesures d’índole tècnic i organitzatiu necessàries i acords al nivell de risc del tractament de les dades i el seu impacte en els drets de les persones per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal i que són i siguin exigides en cada moment per la legislació aplicable. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de Transporte multimodal logistica y servicios, S.L.U., ja que en tot moment s’ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la Llei.