Com ja vam informar fa uns dies, la nostra empresa ha obtingut recentment el Certificat GDP.

Avui volem explicar quines són les seves característiques, la seva importància i els beneficis que aporta a les companyies de transport de medicaments tenir aquest reconeixement.

ÍNDEX

_

1. Què és el GDP

La distribució a l’engròs de productes farmacèutics i farmacològics requereix un control estricte de tots els actors implicats en la cadena de subministrament.

El Certificat GDP és una eina de gestió que garanteix aquest control i també la integritat i qualitat dels medicaments i els seus ingredients o substàncies actives.

_

2. Marc legal

La Directiva Europea 2013/C 343/01 aprovada per la Comissió Europea el 5 de novembre de 2013 estableix un codi comunitari sobre medicaments d’ús humà, bàsicament centrat en evitar l’entrada de medicaments falsificats a la cadena de subministrament legal.

_

3. Beneficis per al transportista

a) Com a acreditació de qualitat, el Certificat GDP reconeix el rigor i potencia el prestigi de les companyies farmacèutiques, ja que garanteix el seu compromís amb les bones pràctiques de distribució, tant de medicaments com d’API (principis farmacèutics actius, de l’anglès Active Pharmaceutical Ingredient).

b) A banda d’exposar-se a elevades multes i sancions per no respectar les bones pràctiques, el fet de no disposar del Certificat GDP posa en risc la col·laboració amb la indústria farmacèutica en un doble sentit:

b.1.) d’una banda, l’incompliment de la llei resta valor i confiança com a proveïdor, com en qualsevol àmbit d’actuació empresarial.

b.2.) per un altre costat, i per la pròpia naturalesa de la mercaderia, el fet de no disposar de protocols escrits i controls d’aplicació en totes les zones afectades (des de la selecció i formació dels treballadors, passant per la correcta manipulació i emmagatzematge fins al lliurament final), pot acabar donant lloc a una distribució negligent de medicaments, incloses falsificacions i productes en mal estat, la qual cosa comporta riscos sanitaris evidents.

c) El GDP també redueix el cost de l’assegurança, augmentant la seguretat del transport i reduint els accidents.

En definitiva, i especialment en el context actual de pandèmia del Coronavirus, el GDP contribueix a millorar la imatge de marca dels operadors logístics de transport farmacèutic, elevant la seva reputació, notorietat i fiabilitat.

_

4. Requisits pràctics

Com ja hem dit, la naturalesa de la mercaderia fa que la seva manipulació i transport hagi d’estar subjecta a les més estrictes normatives i inspeccions sanitàries, per tal de garantir la qualitat dels lliuraments, la seva traçabilitat i, en definitiva, la seva seguretat.

_

4.1. Documentació

Tots els enviaments han d’anar acompanyats de la seva documentació (albarà), amb informació detallada sobre:

 • La data
 • Nom i forma farmacèutica del producte
 • Número de lot
 • Quantitat subministrada
 • Nom i adreça del proveïdor
 • Nom i adreça de lliurament del destinatari
 • Ubicació real d’emmagatzematge físic (si és diferent de la del destinatari)
 • Condicions d’emmagatzematge i transport

A més a més, s’ha de mantenir un registre exhaustiu per a que es pugui conèixer en tot moment la ubicació del producte.

_

4.2. Exportació i importació

Les normes sobre distribució a l’engròs de medicaments s’apliquen íntegrament a l’exportació i importació fora del territori duaner de la Unió.
Per exportar medicaments, cal estar en possessió d’una autorització de distribució a l’engròs o d’una autorització de fabricació.

Quan els majoristes exportin a tercers països, s’han d’assegurar que els subministraments es facin exclusivament a les persones autoritzades a rebre medicaments per a la seva distribució o subministrament a l’engròs al públic, de conformitat amb les lleis del país en particular.

_

4.3. Transport

El distribuïdor majorista és responsable d’assegurar que els vehicles i equips destinats a la manipulació, emmagatzematge i transport de medicaments compleixin amb les condicions de seguretat i neteja necessàries per tal d’evitar danys, robatoris o altres perills que puguin comprometre la seva integritat i seguretat.

Per aconseguir amb èxit aquest objectiu, Multitrans disposa d’una eina clau: la planificació del transport.

Una planificació que posa el focus en el risc.

I que articulem a partir de:

 • Els límits descrits pel fabricant (condicions d’humitat i temperatura).
 • Procediments d’investigació i correcció de desviacions.
 • Protocols de selecció, operació i manteniment de tots els vehicles i equips utilitzats en el procés de distribució (contenidors especials reefer, per al transport de mercaderies refrigerades, per optimitzar el manteniment de la temperatura interior, per exemple).
 • Definició de rutes i detecció de punts febles en els que realitzar-hi possibles controls de temperatura.
 • Calibratge periòdic d’equips de mesura.
 • Compliment de les condicions especials per substàncies estupefaents o psicotròpiques.
 • Protocols d’actuació en cas de robatori.
 • Disposar de vehicles o contenidors específics per al transport de medicaments amb components altament actius o radioactius.

Aquestes són només algunes de les mesures d’actuació que ens han portat a obtenir el Certificat del GDP. Un reconeixement que ens permet col·laborar en el transport de medicaments amb total garantia de qualitat i confiança.

Obrir chat
¿Necesitas ayuda?
Salutacions.
En què podem ajudar-te?