En aquest article recollim alguns dels canvis més rellevants derivats de l’última actualització de la legislació ADR que va entrar en vigor el passat 1 de juliol.

ÍNDEX

_

1. Actualitzacions de la Normativa ADR

El text de la Normativa ADR s’actualitza cada dos anys.

Així, l’ADR 2021 modifica i substitueix la redacció de la Normativa ADR 2019, vàlida fins al passat 30/06/2021.

_

2. Novetats ADR 2021

_

2.1. Noves definicions

El nou Reglament inclou, entre d’altres, les següents

 • Metre cúbic estàndard (N/m3): quantitat que ocupa 1m3 a 0ºC i a 1,01325 bar de pressió.
 • Taxa de dosis: el concepte s’introdueix en virtut del Reglament OIEA per al Transport Segur de Materials Radioactius i indica la dosi de radiació per unitat de temps.
 • “Mercaderies perilloses en articles/en maquinària/en aparells” (código UN 3363)
  (per tal de sotmetre a l’ADR el transport de, per exemple, objectes sense embalar al final de la seva vida útil, amb gasos fluorats o piles de liti al seu interior).
 • Temperatura de descomposició accelerada (TDAA): temperatura mínima a la que una substància pot patir una descomposició exotèrmica.
 • Temperatura de Polimerització auto-accelerada (TPAA): temperatura mínima a la que una substància es pot començar a polimeritzar dins l’embalatge o la cisterna.

_

2.2. Noves classificacions

 • Els detonadors electrònics programables i els residus clínics de categoria A ara es consideren materials d’alt risc (a partir de 0 kg).
 • S’afegeix un nou grup de classificació d’objectes contaminats per superfície (SCO III).
 • Les substàncies o mescles perilloses per al medi aquàtic no classificades en altres llocs de l’ADR i que no compleixin els criteris de classificació de cap altre tipus seran designades com a UN 3077: “Substància sòlida/líquida perillosa per al medi ambient, N.E.P.

_

2.3. Embalatge

S’introdueixen una sèrie de disposicions noves relatives a l’embalatge:

 • En bidons metàl·lics: si els materials de la tapa, fons, tancaments, etc. no són compatibles amb la substància a transportar, s’aplicaran recobriments interiors adequats o tractaments de protecció.
 • Els embalatges, incloent GRG / IBC i grans embalatges, poden ajustar-se a un o més models estàndard que hagin superat les proves i portar més d’una marca.
 • Es crea una nova instrucció d’embalatge (P622 i LP622) per a residus clínics de categoria A.
 • Es modifica l‘epíleg 6.1.3.1 e) de la disposició relativa a la durabilitat i llegibilitat del marcat de l’embalatge. Més detalls aquí (pág. 767/1093).

_

2.4. Cisternes

 • Els dipòsits portàtils que no hagin complert amb el termini prescrit per a la inspecció i proves periòdiques, només podran omplir-se i transportar mercaderies si es realitza una reinspecció i prova periòdica de 5 anys.
 • La nota de transport dels dipòsits portàtils de gasos liquats refrigerats indicarà la data de finalització del temps real de retenció.
 • Quan es requereixi un codi de dipòsit sobre el marcatge d’acord amb l’apartat 6.8.2.5.2 del Reglament, la segona part d’aquest codi indicarà el valor més alt de la pressió de càlcul dels materials permesos per al transport, d’acord amb el certificat d’homologació tipus.
 • Pel que fa a l’ompliment de dipòsits de transport, la Normativa ADR 2021 dicta que: “El carregador del dipòsit és responsable de respectar el grau d’ompliment admissible”.
 • Les cisternes de plàstic reforçat, marcades segons ADR 2019, han d’estar marcades segons ADR 2021 en la primera inspecció periòdica a partir del 30 de juny de 2021.

_

2.5. Vehicles

 • Queda prohibit l’ús d’un vehicle per al transport de mercaderies perilloses després de la data de caducitat nominal, fins que s’obtingui un nou certificat d’homologació vàlid.
 • Els vehicles amb substàncies perilloses d’alt risc que puguin estar subjectes a les disposicions especials S1, S16 i S21 han de romandre sota vigilància constant.

_

2.6. Canvis en les condicions de transport de bateries de liti

 • Pel que fa a les dimensions, la marca passa a 100x100mm.
 • Les dimensions es poden reduir a 100mm d’ample x 70mm d’alt quan la mida del paquet així ho requereixi.
 • S’inclou una disposició especial (la 390) per a regular el transport de bateries de liti que viatgin dins l’equip i embalades amb aquest.
 • S’exceptuen les bateries de botó instal·lades als equips (incloses les plaques de circuit impreses).

_

2.7. Novetats sobre substàncies radioactives

 • Amb caràcter general, el terme “material nuclear” es substitueix pel de “substàncies fissionables” (en la terminologia de l’SSR-6 del OIEA).
 • S’afegeixen nous radionúclids al tauler de classificacions.
 • S’elimina la definició de “nivell de radiació“.

_

3. Recursos

Fins aquí el resum de novetats de la Normativa ADR 2021 per al transport per carretera de mercaderies perilloses.

Esperem que el post us sigui d’utilitat. Però si us cal més informació o necessiteu aprofundir en qualsevol de les qüestions tractades, podeu consultar la corresponent publicació del BOE i també el document informatiu del Ministeri de Transports.

Obrir chat
¿Necesitas ayuda?
Salutacions.
En què podem ajudar-te?